W Domu Kultury obowiązują ulgi zgodne z uchwałą Rady Miasta Rybnika z dnia 17 listopada 2016 roku, które przysługują osobom objętym Programem „Duża Rodzina”. Dotyczą one zakupu indywidualnych biletów wstępu na płatne wydarzenia kulturalne organizowane przez instytucje kultury, również w przypadku przedsprzedaży z zastosowaniem zniżki kwotowej w wysokości:

 • 5 zł dla biletów w cenie od 15 do 50 zł,
 • 10 zł dla biletów w cenie 51 do 100 zł,
 • 15 zł dla biletów w cenie powyżej 101 zł.

Potwierdzeniem uprawnień do korzystania z ww. instrumentu jest Karta Dużej Rodziny, wydawana przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Swoje prawa do posiadanych zniżek z tego tytułu należy więc potwierdzić w naszej kasie w trakcie dokonywania zakupu.

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Komu przysługuje KDR w Rybniku?

 • Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
 • Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
  – w wieku do 18. roku życia,
  – w wieku do 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
  – bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Należy pamiętać, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo to nie przysługuje również rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana niezależnie od dochodu w rodzinie.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest: osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie złożyć wniosek o wydanie KDR w Rybniku?
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny, należy złożyć wniosek w odpowiedniej instytucji w Rybniku – może to być np. urząd miasta/gminy.

Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia. Aby móc składać wnioski elektronicznie, konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Uwaga!
Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innym mieście, wniosek należy złożyć dodatkowo tam, wymieniając wszystkich członków rodziny, ale zaznaczając „nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny”.

Kto może złożyć wniosek o KDR?
Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Przeczytaj:
Pełna treść powoływanej uchwały dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika.