FESTIWAL SŁOWA

XIV REJONOWY FESTIWAL SŁOWA

DLA UCZNIÓW KLAS I–VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ 6-LATKÓW Z PRZEDSZKOLI

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik
tel.: 324252016
e-mail: dkboguszowice@gmail.com

CELE KONKURSU:

• Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
• Rozbudzanie talentów i aktywności twórczej dzieci.
• Stwarzanie możliwości do wspólnej wymiany doświadczeń.
• Promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

TERMIN I MIEJSCE:

28.04.2020 r. (wtorek), godz. 9.00
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach: sala widowiskowa.
Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na tę samą godzinę
– o kolejności występu zadecyduje losowanie.

KRYTERIA OCENY:

1. Organizatorzy konkursu powołają trzyosobową komisję artystyczną, która
dokona oceny prezentowanych utworów.
2. Organizator XIV Rejonowego Festiwalu Słowa ocenia prezentację w trzech
kategoriach wiekowych:
    1. Uczestnicy klas 0 – III SP
    2. Uczestnicy IV – VI SP
    3. Uczestnicy klas VII – VIII

3. Komisja dokonuje oceny według następujących kryteriów:
• dobór repertuaru (dopasowany do możliwości percepcyjnych recytatora),
• kultura słowa (dykcja oraz emisja głosu – np. tempo recytacji, modulacja,
intonacja, akcentowanie),
• interpretacja utworu (wynikająca integralnie z treści tekstu, odkrywcza,
zaskakująca, oryginalna, spójna, konsekwentna),
• ogólny wyraz artystyczny.
3. W Turnieju „Wywiedzione ze słowa” komisja uwzględnia ponadto:
• celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii,
rekwizytu) wspomagających interpretację,
• kompozycję sceniczną prezentacji.
4. Werdykt komisji artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Uczestnikami festiwalu są laureaci wyłonieni w eliminacjach miejskich
i gminnych dla klas I-VIII oraz 6-latki z przedszkoli.
2. W ramach rejonowego konkursu odbędą się dwa turnieje (do wyboru):
– Turniej Recytatorski,
– Turniej „Wywiedzione ze Słowa”.
3. W Turnieju Recytatorskim uczestnicy prezentują dwa dowolne utwory w całości
lub we fragmentach (dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy)
– czas całej prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
4. W Turnieju „Wywiedzione ze Słowa” repertuar i forma wypowiedzi są dowolne
(np. monolog literacki, collage tekstów, łączenie słowa z dźwiękiem, ruchem,
rekwizytem).
– czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
5. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek wzajemnego oglądania prezentacji.
6. Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny.
7. Uczestnicy powinni posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz
na terenie budynku.
9. Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu oraz do
bezwzględnego stosowania jego postanowień.

NAGRODY:

W dniu przesłuchań, ok. godz. 13.00, nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Godzina ogłoszenia wyników jest orientacyjna i może ulec zmianie. Wszyscy
uczestnicy przesłuchań otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci konkursu nagrody
książkowe ufundowane przez organizatora.
W przypadku nieodebrania nagrody uczestnicy i/lub ich opiekunowie proszeni są
o kontakt z sekretariatem DK do końca kwietnia br.
Każdy z uczestników otrzyma poczęstunek.
Najlepszych wykonawców komisja artystyczna zakwalifikuje do 40. Ogólnopolskiego
Festiwalu Słowa organizowanego przez Starachowickie Centrum Kultury,
odbywającego się w terminie 15 – 16 maj 2020 r. Akredytacji i zgłoszenia uczestnika
dokonuje placówka delegująca (szkoła, przedszkole itp.).

WARUNKI ZGŁOSZENIA:

1. Konkursy miejskie powinny odbyć się do 08.04.2020 roku.
2. Laureatów miejskich eliminacji należy zgłosić poprzez wysłanie dokładnie
i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie
do 15.04.2020r. na adres e-mail: dkboguszowice@gmail.com.
3. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie e-maila zwrotnego.
4. Dokonanie zgłoszenia i udział w Festiwalu Słowa jest jednoznaczne z wyrażeniem
na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video
i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję
w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych
osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku uczestników w materiałach z festiwalu.

 

Pliki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA 2020 (DOC)

KARTA ZGŁOSZENIA 2020 (PDF)

REGULAMIN 2020 (DOC)

REGULAMIN 2020 (PDF)