FESTIWAL SŁOWA

 

XIII REJONOWY FESTIWAL SŁOWA

DLA UCZNIÓW KLAS I – VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ORAZ 6-LATKÓW Z PRZEDSZKOLI

 

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR:

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik
tel.: 324252016
e-mail: dkboguszowice@gmail.com

CELE KONKURSU:

 • Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
 • Rozbudzanie talentów i aktywności twórczej dzieci.
 • Stwarzanie możliwości do wspólnej wymiany doświadczeń.
 • Promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

TERMIN I MIEJSCE:

29.04.2019 r. (poniedziałek), godz. 9.00

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach: sala widowiskowa.

Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na tę samą godzinę
– o kolejności występu zadecyduje losowanie.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnikami festiwalu są laureaci wyłonieni w eliminacjach miejskich i gminnych dla klas I-VIII oraz 6-latki z przedszkoli.
 2. W ramach rejonowego konkursu odbędą się dwa turnieje (do wyboru): – Turniej Recytatorski, – Turniej „Wywiedzione ze Słowa”.
 3. W Turnieju Recytatorskim uczestnicy prezentują dwa dowolne utwory w całości lub we fragmentach (dwa wiersze lub wiersz i fragment prozy) – czas całej prezentacji nie może przekroczyć 7 minut.
 4. W Turnieju „Wywiedzione ze Słowa” repertuar i forma wypowiedzi są dowolne (np. monolog literacki, collage tekstów, łączenie słowa z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem). – czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut.
 5. Wszyscy uczestnicy mają obowiązek wzajemnego oglądania prezentacji.
 6. Uczestnicy przyjeżdżają i ubezpieczają się na koszt własny.
 7. Uczestnicy powinni posiadać opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie budynku.
 9. Uczestnictwo jest równoznaczne z akceptacją regulaminu festiwalu oraz do bezwzględnego stosowania jego postanowień.

WARUNKI ZGŁOSZENIA:

 1. Konkursy miejskie powinny odbyć się do 08.04.2019 roku.
 2. Laureatów miejskich eliminacji należy zgłosić poprzez wysłanie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 15.04.2019r.
  na adres e-mail: dkboguszowice@gmail.com.
 3. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia jest otrzymanie e-maila zwrotnego.
 4. Dokonanie zgłoszenia i udział w Festiwalu Słowa równoznaczne jest jednoznaczne z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku uczestników w materiałach z festiwalu.

 

KRYTERIA OCENY:

 1. Organizatorzy konkursu powołają trzyosobową komisję artystyczną, która dokona oceny prezentowanych utworów.
 2. Organizator XIII Rejonowego Festiwalu Słowa ocenia prezentację w trzech kategoriach wiekowych:
 3. Uczestnicy klas 0 – III SP
 4. Uczestnicy IV – VI SP
 5. Uczestnicy klas VII – VIII
 6. Komisja dokonuje oceny według następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru (dopasowany do możliwości percepcyjnych recytatora),
 • kultura słowa (dykcja oraz emisja głosu – np. tempo recytacji, modulacja, intonacja, akcentowanie),
 • interpretacja utworu (wynikająca integralnie z treści tekstu, odkrywcza, zaskakująca, oryginalna, spójna, konsekwentna),
 • ogólny wyraz artystyczny.
 1. W Turnieju „Wywiedzione ze słowa” komisja uwzględnia ponadto:
 • celowość użycia środków pozasłownych (np. kostiumu, dźwięku, scenografii, rekwizytu) wspomagających interpretację,
 • kompozycję sceniczną prezentacji.
 1. Werdykt komisji artystycznej jest ostateczny i niepodważalny.
 2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie.

 

NAGRODY:

W dniu przesłuchań, ok. godz. 13.00, nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Godzina ogłoszenia wyników jest orientacyjna i może ulec zmianie. Wszyscy uczestnicy przesłuchań otrzymają pamiątkowe dyplomy, a laureaci konkursu nagrody książkowe ufundowane przez organizatora.

W przypadku nieodebrania nagrody uczestnicy i/lub ich opiekunowie proszeni są o kontakt z sekretariatem DK do końca kwietnia br.

Każdy z uczestników otrzyma poczęstunek.

Najlepszych wykonawców komisja artystyczna zakwalifikuje do XXIX Ogólnopolskiego Festiwalu Słowa organizowanego przez Starachowickie Centrum Kultury, odbywającego się w terminie 24 – 26 maj 2019 r. Akredytacji i zgłoszenia uczestnika dokonuje placówka delegująca (szkoła, przedszkole itp.).

 

Pliki do pobrania: