Zapisy 2019/2020

Drodzy rodzice! 

W roku szkolnym 2019/2020 zajęcia w Domu Kultury odbywają się od 1 września do 19 czerwca.

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach stałych realizowanych przez Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach jest:
  a) zapisanie się na zajęcia bezpośrednio w KASIE Domu Kultury poprzez czytelne i dokładne wypełnienie Karty Zgłoszeniowej Uczestnika. Oferta Stałych Zajęć oraz terminy spotkań organizacyjnych udostępnione są na stronie internetowej DK Boguszowice,
  b) rejestracja zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna  w elektronicznym systemie Strefa Zajęć http://www.strefazajec.pl (wypełnienie formularza z danymi teleadresowymi) po otrzymaniu informacji o przyjęciu na zajęcia, 
  c) akceptacja niniejszego regulaminu i złożenie podpisu po zapoznaniu się z jego treścią,
  d) uiszczanie obowiązkowych opłat za zajęcia do 12 dnia każdego miesiąca,
  e) regularna obecność na zajęciach.
 2. Uczestnik zajęć może w dowolnym czasie zrezygnować z udział w zajęciach. Rezygnacja następuje ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym uczestnik uczestniczył w zajęciach, pod warunkiem uregulowania wszelkich płatności za każdy rozpoczęty miesiąc zajęć. 
 3. Wykreślenie uczestnika z listy uczestników zajęć odbywa się wyłącznie na mocy złożonego na piśmie Oświadczenia o Rezygnacji z Zajęć. Oświadczenie należy złożyć w KASIE Domu Kultury, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej DKBoguszowice.pl, najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca i wchodzi ono w życie z pierwszym dniem miesiąca następnego.

  Prosimy zapoznać się z REGULAMINEM https://dkboguszowice.pl/regulamin-zajec-stalych/

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą:

PLASTYKA

RĘKODZIEŁO

HOBBY

TEATR

MUZYKA I NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH

TANIEC

REKREACJA