INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH W DOMU KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH

Dlaczego Dom Kultury przetwarza Państwa dane osobowe?
Przede wszystkim dlatego, aby mogli Państwo skorzystać z oferty Domu Kultury kupując bilety na biletyna.pl lub poprzez zapisy na zajęcia i warsztaty na strefazajec.pl, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Także dlatego, że Dom Kultury wypełnia różne obowiązki prawne, np. prowadząc dokumentację udziału w zajęciach lub kursach i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jeśli ktoś z Państwa wyrazi na to zgodę, Państwa wizerunek może być wykorzystywany do promowania działalności Domu Kultury, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto zgodę możecie Państwo odwołać w każdym czasie. W celach dowodowych odwołanie zgody powinno być w formie pisemnej lub mailowej.

Państwa wizerunek, a także wiele innych cech przetwarzanych jest z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego.
Dane te przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Pozwalają na to przepisy ustawy o samorządzie gminnym i jest to zgodne z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
Dane osobowe są przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości, ochroną przed nadużyciami i atakami. Pozwala na to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, za wyjątkiem upubliczniania wizerunku do promowania działalności Domu Kultury.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez kogoś z Państwa określonych cech.

Niezależnie od przesłanki przetwarzania danych osobowych, Dom Kultury zobowiązany jest do ochrony Państwa prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Jakie mają Państwo prawa z związku z przetwarzaniem przez Dom Kultury danych osobowych?

Zgodnie z przepisami możecie Państwo:

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?
Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Dane są także udostępniane lub powierzane podmiotom współpracującym z Domem Kultury (np. biletyna.pl, strefazajec.pl).

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą by przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Z kolei nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Dom Kultury powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W jaki sposób można uzyskać informacje na temat Państwa danych osobowych?
Kontaktując się z administratorem danych osobowych, którym jest Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych listownie, pod adresem: Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: dkboguszowice@gmail.com.

Exit mobile version