RODO - DK Boguszowice

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PRZYSŁUGUJĄCYCH Z TEGO TYTUŁU PRAWACH W DOMU KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH

Dlaczego Dom Kultury przetwarza Państwa dane osobowe?
Przede wszystkim dlatego, aby mogli Państwo skorzystać z oferty Domu Kultury kupując bilety na biletyna.pl lub poprzez zapisy na zajęcia i warsztaty na strefazajec.pl, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Także dlatego, że Dom Kultury wypełnia różne obowiązki prawne, np. prowadząc dokumentację udziału w zajęciach lub kursach i dochodzenia ewentualnych roszczeń, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Jeśli ktoś z Państwa wyrazi na to zgodę, Państwa wizerunek może być wykorzystywany do promowania działalności Domu Kultury, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Ponadto zgodę możecie Państwo odwołać w każdym czasie. W celach dowodowych odwołanie zgody powinno być w formie pisemnej lub mailowej.

Państwa wizerunek, a także wiele innych cech przetwarzanych jest z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego.
Dane te przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Pozwalają na to przepisy ustawy o samorządzie gminnym i jest to zgodne z art. 6 ust. 1 lit. d) RODO.
Dane osobowe są przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości, ochroną przed nadużyciami i atakami. Pozwala na to art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, za wyjątkiem upubliczniania wizerunku do promowania działalności Domu Kultury.

Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu procesowi prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez kogoś z Państwa określonych cech.

Niezależnie od przesłanki przetwarzania danych osobowych, Dom Kultury zobowiązany jest do ochrony Państwa prywatności i zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Jakie mają Państwo prawa z związku z przetwarzaniem przez Dom Kultury danych osobowych?

Zgodnie z przepisami możecie Państwo:

  • poprawiać dane, gdyby znaleźli Państwo w nich błędy,
  • przenieść dane tam, gdzie będziecie Państwo chcieli, o ile będzie to prawnie dopuszczalne i technicznie
    możliwe,
  • ograniczyć przetwarzanie danych lub nawet żądać ich usunięcia, w uzasadnionych przepisami prawa przypadkach.
  • Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez Dom Kultury danych osobowych narusza Państwa prawa – powiedzcie nam o tym. Staramy się reagować na Państwa uwagi i sugestie, wyjaśniać Państwa wątpliwości.
    Ponadto przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • wiedzieć, jakie dane przetwarzamy i co z nimi robimy, np. poprzez otrzymanie ich kopii,

Komu mogą zostać udostępnione Państwa dane osobowe?
Dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa. Dane są także udostępniane lub powierzane podmiotom współpracującym z Domem Kultury (np. biletyna.pl, strefazajec.pl).

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania Państwa zgody. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, dane mogą by przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
Z kolei nagrania obrazu z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia nagrania, chyba że stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Dom Kultury powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy przechowywane są do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

W jaki sposób można uzyskać informacje na temat Państwa danych osobowych?
Kontaktując się z administratorem danych osobowych, którym jest Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik lub bezpośrednio z inspektorem ochrony danych listownie, pod adresem: Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: dkboguszowice@gmail.com.

PRZYJACIELE I PARTNERZY

Back to top