Regulamin

NA DWIE I CZTERY NOGI

II OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL TAŃCA SOLISTÓW I DUETÓW

Organizator:

Stowarzyszenie Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej VIVERSO

Współorganizatorzy:

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach

Studio Tańca VIVERO Rybnik

Termin i miejsce turnieju:

16-17 marca 2019r.

Sala Widowiskowa Domu Kultury

Plac Pokoju 1, 44-251 Rybnik – Boguszowice Osiedle

Cel imprezy:

– Popularyzacja tańca jako formy wychowania, edukacji artystycznej i kulturalnej oraz rozrywki dzieci i młodzieży.

– Prezentacja szerokiej publiczności walorów artystycznych tańca.

– Integracja środowiska artystycznego.

– Konfrontacja dorobku artystycznego tancerzy i choreografów.

– Wyłonienie najlepszych spośród solistek, solistów i duetów zgłoszonych do konkursu.

– Promocja Miasta Rybnika i Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach.

Uczestnicy:

Soliści, solistki oraz duety i pary. Konkurs przeznaczony dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nagrody:

– wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział.

– laureaci otrzymają dyplomy, medale i nagrody rzeczowe.

– jury przyznana również Grand Prix za najlepszą prezentację festiwalową.

Kategorie wiekowe:

– do 7 lat

– 8-11 lat

– 12-15 lat

– 16-30 lat – pow. 30 lat

Kategorie taneczne:

Sobota, 16 marca: – Taniec Jazzowy – Taniec współczesny – Taniec klasyczny Niedziela, 17 marca: – Street Dance (hip-hop itp.) – Show Dance (oraz inne formy)

Czas Prezentacji:

Od 1:00 do 2:30 min.

Zasady Uczestnictwa:

1. Każdy solista/duet prezentuje jeden układ choreograficzny w jednej kategorii tanecznej.

2. Każdy solista/duet może wziąć udział w dowolnej liczbie kategorii tanecznych.

3. Zabrania się prezentacji tej samej choreografii w dwóch różnych kategoriach.

4. Każda prezentacja oceniana jest osobno.

5. Jury zastrzega sobie prawo do przeniesienia prezentacji do innej kategorii tanecznej.

6. O przynależności duetu do danej kategorii wiekowej decyduje wiek starszego tancerza.

7. Wykonawca musi posiadać ze sobą podkład muzyczny na płycie AUDIO CD lub na dysku przenośnym (pendrive) w formie opisanych plików mp3, wysokiej jakości (zalecane 320 kb/s).

8. Podkład muzyczny w formacie mp3 można również przesłać drogą mailową na adres: na2i4nogi@gmail.com do 11 marca 2019r.

9. Do dyspozycji tańczących będzie parkiet o wymiarach 7m x 8m z podłogą baletową.

10. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania źródeł ognia oraz elementów scenografii, rekwizytów czy kostiumów, które mogłyby trwale uszkodzić lub zabrudzić podłogę baletową i wyposażenie sceny.

11. Obowiązuje bezwzględny zakaz rozsypywania, rozlewania i rozrzucania jakichkolwiek substancji i drobnych elementów a wszystkie rekwizyty, elementy scenografii i kostiumów wniesione przez tancerzy na scenę muszą być z niej uprzątnięte w ciągu 30 sekund od zakończenia prezentacji.

12. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty uczestnictwa.

13. W przypadku małej ilości zgłoszeń turniej odbędzie się jednego dnia, tj. w sobotę, 16 marca.

Warunki zgłoszenia:

1. UWAGA! Ograniczona ilość uczestników w poszczególnych kategoriach. O przyjęciu decyduje data przesłania zgłoszenia. Przyjęcie poszczególnych zgłoszeń zostanie potwierdzone drogą mailową.

2. Zgłoszenia solisty lub duetu należy dokonać za pomocą załączonej karty zgłoszenia i przesłać na adres: na2i4nogi@gmail.com

3. Zgłoszenia będą przyjmowane od 28 stycznia 2019 do 9 marca 2019r.

(w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń).

4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wpłata opłaty startowej w wysokości: – 15 zł od osoby za pierwszą konkurencję – 10 zł od osoby za każdą następną konkurencję

5. Opłaty startowe przyjmujemy do dnia 11 marca 2019r., wyłącznie przelewem na konto:

Stowarzyszenie Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej VIVERSO

ul. Św. Leonarda 15/7, 25-311 Kielce

konto: 24 8493 0004 0000 0063 1611 0001

w tytule przelewu prosimy wpisać: „Na dwie i cztery nogi – [nazwa placówki delegującej]”

Informacje dodatkowe:

1. W czasie trwania turnieju organizator zapewnia obsługę medyczną.

2. Koszty przejazdu i ubezpieczenia pokrywają instytucje delegujące.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do połączenia kategorii w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do wglądu w legitymacje szkolne / dowody osobiste uczestników.

6. Każdy zespół powinien posiadać opiekunów zgodnie z przepisami obowiązującymi w placówkach oświatowych.

7. Opiekun ponosi całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo tancerzy.

8. Wszelkie sprawy sporne nie ujęte w regulaminie rozpatrywane będą przez Przewodniczącego Komisji Sędziowskiej.

9. Dokonanie zgłoszenia i udział w I Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Solistów i Duetów NA DWIE I CZTERY NOGI równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku uczestników w materiałach z turnieju

Dane Osobowe:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji Festiwalu na 2 i 4 nogi jest Stowarzyszenie Rozwoju Twórczości i Edukacji Artystycznej VIVERSO ul. Św. Leonarda 15/7, 25-311 Kielce NIP: 6572916619

2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Festiwalu na 2 i 4 nogi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne . Aby uczestniczyć w imprezie podanie danych jest konieczne ze względów organizacyjnych – umieszczenie na listach startowych, na dyplomach, w wynikach imprezy, rozliczenie wpłat, przygotowanie programu ramowego, itp. działań.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji turniejów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).

4. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania festiwalu oraz okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych na podstawie obowiązujących przepisów oraz w celach archiwalnych – wyniki rywalizacji.

5. W celu przygotowań oraz realizacji zawodów Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej, promocyjnej i organizacyjnej.

6. Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwości ich poprawienia lub sprostowania oraz do żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli są to dane, które nie powodują niemożności wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO).

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem, osobie przekazującej swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Kwestie związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych proszę kierować na adres e-mail: biuro@dance.pl

Kontakt z biurem organizacyjnym:

tel. 693 135 554

tel. 503 436 868

e-mail: na2i4nogi@gmail.com

NA DWIE I CZTERY NOGI_regulamin – DO POBRANIA

Karta zgłoszenia Na 2 i 4 Nogi 2019 – DO POBRANIA