Regulamin Zajęć Stałych - DK Boguszowice

Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach obowiązujący od dnia 1 września 2020 r.

 

Postanowienia ogólne. 

1. Regulamin dotyczy zajęć Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik, zwanego dalej DK.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach DK jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. W przypadku osoby niepełnoletniej zgody udziela opiekun prawny. 

3. Dokonanie zapisu na zajęcia DK jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika zajęć od obowiązku stosowania się do jego postanowień. 

4. DK zastrzega sobie prawo do przesyłania korespondencji oraz oferty kulturalnej na adres pocztowy lub e-mail, bądź telefon (SMS).

5. DK nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Zapisując się na zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i psychicznej, a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. DK nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. 

6. DK i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich na zajęcia i z powrotem. Instruktor sprawuje opiekę nad uczestnikami zajęć wyłącznie w czasie trwania danych zajęć. 

7. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, DK nie ponosi odpowiedzialności. 

8. DK nie ponosi odpowiedzialności za powrót uczestników z zajęć do domu. 

 

Organizacja zajęć

1. Zajęcia w DK odbywają się w sezonie artystycznym trwającym 10 miesięcy od września do czerwca.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach stałych realizowanych przez DK jest:

a) rejestracja (w przypadku osoby niepełnoletniej: założenie konta/profilu opiekuna, a następnie “konta dziecka/członka rodziny”; w przypadku osoby dorosłej: założenie konta/profilu uczestnika) w elektronicznym systemie Strefa Zajęć (strefazajec.pl) oraz zapisanie się na wybrane zajęcia (przy pomocy wyszukiwarki)

b) akceptacja niniejszego regulaminu 

c) uiszczanie obowiązkowych opłat za zajęcia najpóźniej do 12 dnia każdego miesiąca poprzez Strefę Zajęć za pośrednictwem systemu płatności on-line PayU lub na konto bankowe DK

3. Ilość miejsc na zajęciach jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń przez system Strefa Zajęć.

4. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej w sezonie artystycznym ustala Dyrektor DK. Zmniejszenie się liczby uczestników poniżej ustaleń, skutkuje likwidacją grupy zajęciowej.

5. Nowi uczestnicy, dla których zabraknie miejsc w grupie zostaną wpisani na listę rezerwową. Gdy tylko zwolni się miejsce, osoby te zostaną poinformowane o możliwości uczestnictwa w zajęciach. 

6. Uczestnik zajęć może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w zajęciach. Rezygnacja następuje ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem uregulowania wszelkich płatności za każdy rozpoczęty miesiąc zajęć. 

7. Wykreślenie uczestnika z listy uczestników zajęć odbywa się na mocy złożonego drogą e-mailową na adres kasa.dkboguszowice@gmail.com Oświadczenia o rezygnacji z zajęć – załącznik nr 1, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej dkboguszowice.pl i strefazajec.pl, najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca i wchodzi ono w życie z pierwszym dniem miesiąca następnego.

8. Uczestnicy nieprzestrzegający regulaminów i zasad obowiązujących w DK oraz stale zalegający z opłatami za zajęcia, mogą zostać skreśleni z listy uczestników, jeśli wcześniejsze powiadomienia nie odniosą skutku. 

9. W DK prowadzone są również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie umowy wynajmu sal w DK. W tej sytuacji DK nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia. 

10. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez DK miejscu i w ustalonych godzinach określonych w Programie Zajęć Stałych. Prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, o czym instruktor poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

12. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.

 

Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do: 

1. Przestrzegania regulaminów DK oraz regulaminów pracowni, w której odbywają się zajęcia. 

2. Powiadomienia instruktora o planowanej nieobecności na zajęciach oraz o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć. 

3. Przestrzegania praw autorskich artystów i instruktorów tworzących dla DK. 

4. Przestrzegania zasad kultury osobistej, poszanowanie mienia DK i pozostawiania po sobie porządku. W przypadku szkód wyrządzonych w trakcie trwania zajęć przez uczestnika, uczestnik, lub opiekun prawny zobowiązuje się pokryć wszystkie ewentualne szkody materialne.

 

Uczestnicy zajęć DK mają prawo: 

1. Uczestniczyć w zajęciach, na które zostali zapisani, brać udział w organizowanych przez DK imprezach oraz pomagać w ich przygotowaniu i organizacji. 

2. Korzystać z wszelkich zajęć, warsztatów, szkoleń, kursów i innych form aktywności artystycznej i kulturalnej prowadzonych w ramach DK jak również poza nim.

 

Opłaty 

1. Zajęcia w DK mają charakter odpłatny i każdy z uczestników ma obowiązek uiszczania opłat. 

2. Odpłatność za zajęcia naliczana jest jako opłata roczna podzielona na 10 równych rat (obejmuje miesiące od września do czerwca, w których nie zawsze ilość zajęć jest taka sama).

3. Szczegółowy wykaz cen (koszt jednej raty) poszczególnych zajęć jest dostępny na stronie internetowej DK w zakładce Zajęcia Stałe oraz na portalu Strefa Zajęć.

4. Opłatę należy wnieść najpóźniej do 12 dnia każdego miesiąca poprzez Strefę Zajęć za pośrednictwem systemu płatności on-line PayU lub na konto bankowe DK, w tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko uczestnika zajęć, nazwę zajęć oraz okres, za który jest dokonywana opłata.

5. W przypadku nieobecności na zajęciach opłata miesięczna nie ulega zwrotowi, ani nie ulega zmniejszeniu wysokości. 

6. W przypadku zaległości płatności przekraczającej 14 dni Uczestnik zajęć może zostać skreślony z listy uczestników zajęć.

7. Zapisując się na zajęcia uczestnik decyduje się uczestniczyć w kursie, jednak w przypadku rezygnacji po 1 lub 2 zajęciach w danym miesiącu, ponosi on opłatę równowartą miesięcznej racie określonej wg. cen zajęć stałych.

8. Instruktorzy mają obowiązek kontrolowania regularnych wpłat za udział w zajęciach. W przypadku nieuregulowania wpłaty za dany miesiąc, fakt ten zgłoszony zostanie do Dyrektora DK w celu podjęcia działań windykacyjnych.

9. W imieniu małoletnich uczestników spraw organizacyjnych, płatności za zajęcia dokonują opiekunowie prawni.

10. Na zajęcia nie obowiązują zniżki z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora.

11. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat uczestnik zajęć bądź jego opiekun prawny zostaną w pierwszej kolejności wezwani do zapłaty przez instruktora zajęć. Jeśli to nie przyniesie skutku Dyrektor DK wysyła pisemne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Ostatecznym krokiem jest dochodzenie zaległości w sądzie właściwym miejscowo dla DK.

 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Dyrektor DK.

2. Dyrektor DK zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach DK jest akceptacja niniejszego regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach DK.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. W przypadku nie przestrzegania Regulaminu Zajęć Stałych Domu Kultury w Rybniku- Boguszowicach, uczestnik może zostać usunięty z zajęć, w przypadku osób nieletnich nastąpić może tymczasowe niedopuszczenie do udziału w zajęciach, konkursach lub występach, powiadomienie rodziców/opiekunów prawnych lub ostatecznie – skreślenie z listy uczestników zajęć.

5. Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, znajduje się w załączniku nr 2.


Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem obowiązującym podczas epidemii. Tekst Regulaminu wraz z załącznikami w formacie pdfKLIKNIJ TUTAJ

 

PRZYJACIELE I PARTNERZY

Back to top