Regulamin Zajęć Stałych

Regulamin zajęć i kursów w Domu Kultury Boguszowice
Obowiązujący od 1 września 2018r.

 

 § 1 Postanowienia ogólne.

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.
  W przypadku osoby niepełnoletniej zgody udziela rodzic lub opiekun prawny.
 1. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika zajęć od obowiązku stosowania się do jego postanowień.
 2. Zapisu na zajęcia dokonuje się poprzez złożenie w sekretariacie Domu Kultury czytelnie i dokładnie wypełnionej Karty Zgłoszenia Uczestnika. Kartę należy złożyć najpóźniej jeden dzień przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu.
 3. Złożenie Karty Zgłoszenia Uczestnika nie gwarantuje miejsca w grupie zajęciowej. O przyjęciu uczestników decyduje kolejność złożenia Karty.
 4. Uczestnik zajęć może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w zajęciach pod warunkiem uregulowania wszelkich płatności za każdy rozpoczęty miesiąc zajęć. Wykreślenie uczestnika z listy uczestników zajęć odbywa się wyłącznie na mocy złożonego na piśmie Oświadczenia o Rezygnacji z Zajęć. Oświadczenie należy złożyć w sekretariacie Domu Kultury najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca i wchodzi ono w życie z pierwszym dniem miesiąca następnego.
 5. Dom Kultury nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Zapisując się na zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i psychicznej a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Dom Kultury nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 6. Dom Kultury i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich na zajęcia i z powrotem. Instruktor sprawuje opiekę nad uczestnikami zajęć wyłącznie w czasie trwania danych zajęć.
 7. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności.

§ 2  Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania regulaminu Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach.
 2. Przestrzegania regulaminu pracowni, w której odbywają się zajęcia.
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia.
 4. Powiadomienia instruktora o planowanej nieobecności na zajęciach.
 5. Przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń instruktora.
 6. Powiadomienia instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.
 7. Uczestnictwa w konkursach, pokazach, wydarzeniach kulturalnych wyznaczonych przez instruktora.
 8. Przestrzegania praw autorskich artystów i instruktorów tworzących dla Domu Kultury.
 9. Przestrzegania zasad kultury osobistej, poszanowanie mienia Domu Kultury
  i pozostawiania po sobie porządku.
 10. Noszenia odpowiedniego do danych zajęć stroju treningowego lub ochronnego określonego przez instruktora.

§ 3 Uczestnicy zajęć Domu Kultury mają prawo:

 1. Uczestniczyć w zajęciach, na które został zapisany, brać udział w organizowanych przez Dom Kultury imprezach oraz pomagać w ich przygotowaniu
  i organizacji.
 2. Zgłaszać do instruktora wnioski i pomysły dotyczące działalności Domu Kultury.
 3. Ubiegać się o udział w zgrupowaniach, obozach i warsztatach.
 4. Nie brać udziału w konkursach, zawodach lub innych występach, jednak jedynie po wcześniejszym powiadomieniu.
  Za “wcześniejsze powiadomienie” uważa się poinformowanie instruktora co najmniej dwa tygodnie przed występem/imprezą.
 5. Korzystać z innych zajęć, warsztatów, szkoleń, kursów i innych form aktywności artystycznej i kulturalnej prowadzonych w ramach Domu Kultury jak również poza nim.

§ 4  Opłaty

 1. Odpłatność za zajęcia ma formę roczną i jest płatna w 10 równych ratach (od września do czerwca) *
  * nie dotyczy zajęć, na które obowiązują jednorazowe wejściówki. 
 1. Szczegółowy cennik poszczególnych zajęć jest dostępny na stronie internetowej Domu Kultury.
 2. Opłatę należy wnieść na konto bankowe, za pośrednictwem systemu PayU dostępnego w Strefie Zajęć lub w kasie Domu Kultury najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca z góry.

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
74 1020 2472 0000 6802 0499 0778

 1. W przypadku nieobecności na zajęciach/kursach opłata miesięczna nie ulega zwrotowi.
 2. Instruktorzy mają obowiązek kontrolowania regularnych wpłat za udział
  w zajęciach. W przypadku nieuregulowania wpłaty za dany miesiąc instruktor ma obowiązek wyprosić uczestnika z zajęć.
 3. Na zajęcia nie obowiązują zniżki z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny oraz Karty Seniora.

§ 5 Dane osobowe

 1. W ramach zajęć i kursów przetwarzane będą dane osobowe uczestników oraz prawnych opiekunów:
 • w trakcie zapisów poprzez stronę internetową strefazajec.pl lub zawarte w Karcie Zgłoszenia Uczestnika – przetwarzanie jest niezbędne do celów zawarcia umowy,
 • w przypadku dokumentowania udziału w zajęciach lub kursach
  i dochodzenia ewentualnych roszczeń – przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Domu Kultury,
 • w przypadku monitoringu wizyjnego – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 • w przypadku przetwarzania wizerunku – na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody.
 1. Przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 – 3 jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w zajęciach lub kursach.
 2. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku, o której mowa w pkt 1 ppkt 4, oznacza brak możliwości wykorzystania przez Dom Kultury wizerunku do promowania działań Domu Kultury oraz prowadzenia dokumentacji, w formie fotograficznej i filmowej, za pośrednictwem dowolnego medium, także po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach.
 3. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administratorem danych osobowych uczestnika oraz opiekuna prawnego jest Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik.
 5. Dom Kultury wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: dkboguszowice@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe będą udostępniane firmie GnP Sp. z o. o. sp. k., ul. Kościuszki 23, 05-082 Blizne Jasińskiego dla celów obsługi teleinformatycznej zapisów poprzez stronę internetową strefazajec.pl oraz elektronicznego zrządzania zajęciami i kursami.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi lub opiekunowi prawnemu przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w określonych przepisami prawa przypadkach,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w określonych przepisami prawa przypadkach,
 • prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6 Postanowienia końcowe

W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Zajęć Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, instruktor może ukarać uczestnika zajęć poprzez tymczasowe niedopuszczenie do udziału w zajęciach, konkursach i występach, powiadomienie rodziców lub ostatecznie – skreślenie z listy uczestników zajęć.

WERSJA DO POBRANIA: 
Regulamin Zajęć w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach 2018-2019
Reklamy