Regulamin Zajęć Stałych

REGULAMIN Zajęć Stałych
w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach
obowiązujący od 1 września 2019r. 

 

 • 1 Postanowienia ogólne. 
 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. W przypadku osoby niepełnoletniej zgody udziela rodzic lub opiekun prawny. 
 2. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niezapoznanie się z regulaminem nie zwalnia uczestnika zajęć od obowiązku stosowania się do jego postanowień. 
 3. Dom Kultury zastrzega sobie prawo do przesyłania korespondencji oraz oferty kulturalnej dostosowanej do wieku uczestnika na adres lub e-mail, bądź telefon (SMS).
 4. Dom Kultury nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Zapisując się na zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i psychicznej,
  a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Dom Kultury nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć. 
 5. Dom Kultury i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich na zajęcia i z powrotem. Instruktor sprawuje opiekę nad uczestnikami zajęć wyłącznie w czasie trwania danych zajęć. 
 6. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności. 
 • 2 Organizacja zajęć
 1. Zajęcia w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach odbywają się w sezonie artystycznym trwającym 10 miesięcy od września do czerwca.
 2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach stałych realizowanych przez Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach jest:
  a) zapisanie się na zajęcia bezpośrednio w KASIE Domu Kultury poprzez czytelne i dokładne wypełnienie Karty Zgłoszeniowej Uczestnika. Oferta Stałych Zajęć oraz terminy spotkań organizacyjnych udostępnione są na stronie internetowej DK Boguszowice,
  b) rejestracja zgłoszenia uczestnika zajęć przez rodzica/opiekuna  w elektronicznym systemie Strefa Zajęć http://www.strefazajec.pl (wypełnienie formularza z danymi teleadresowymi) po otrzymaniu informacji o przyjęciu na zajęcia, 
  c) akceptacja niniejszego regulaminu i złożenie podpisu po zapoznaniu się z jego treścią,
  d) uiszczanie obowiązkowych opłat za zajęcia do 12 dnia każdego miesiąca,
  e) regularna obecność na zajęciach.
 3. Złożenie Karty Zgłoszenia Uczestnika nie gwarantuje miejsca w grupie zajęciowej. O przyjęciu uczestników decyduje kolejność złożenia Karty. Informacje zostaną przekazane niezwłocznie po oszacowaniu liczby zgłoszeń.
 4. Nowi uczestnicy, dla których zabrakło miejsc w grupie zostaną wpisani na listę rezerwową. Gdy tylko zwolni się miejsce, osoby te zostaną poinformowane o możliwości uczestnictwa w zajęciach. 
 5. Gwarantowany udział w zajęciach mają osoby uczęszczające w zajęciach stałych Domu Kultury w poprzednich latach, po uprzednim złożeniu karty Zgłoszeniowej Uczestnika i rejestracja w strefie zajęć.
 6. Uczestnik zajęć może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w zajęciach. Rezygnacja następuje ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym uczestnik uczestniczył w zajęciach, pod warunkiem uregulowania wszelkich płatności za każdy rozpoczęty miesiąc zajęć. 
 7. Wykreślenie uczestnika z listy uczestników zajęć odbywa się wyłącznie na mocy złożonego na piśmie Oświadczenia o Rezygnacji z Zajęć. Oświadczenie należy złożyć w KASIE Domu Kultury, wg wzoru dostępnego na stronie internetowej DKBoguszowice.pl, najpóźniej ostatniego dnia danego miesiąca i wchodzi ono w życie z pierwszym dniem miesiąca następnego.
 8. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia/warsztaty podczas każdego spotkania.
 9. W Domu Kultury prowadzone są również zajęcia, które realizowane są przez firmy, osoby fizyczne bądź inne podmioty gospodarcze na podstawie umowy wynajmu sal w DK Boguszowice w celu prowadzenia zajęć. W tej sytuacji Dom Kultury nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat i nie pobiera opłat od uczestników zajęć, każdorazowo opłatę tę ustala i pobiera prowadzący zajęcia. 
 10. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Dom Kultury miejscu i w ustalonych godzinach. Prowadzą je wykwalifikowani instruktorzy.
 11. Program zajęć, czas trwania ustalany jest na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego zajęcia. Grafik zatwierdza Dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach.
 12. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
 14. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną dla rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej w sezonie artystycznym (wrzesień-czerwiec) ustala Dyrektor DK Boguszowice w porozumieniu z Główną Księgową. Zmniejszenie się liczby uczestników poniżej ustalonego minimum, skutkuje likwidacją grupy zajęciowej.
 15. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu rodziców/opiekunów uczestników zajęć.
 16. Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych zostaje poinformowany przez pracownika Domu Kultury o tym,  jak korzystać z systemu elektronicznej rejestracji – Strefa Zajęć.
 • 3 Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do: 
 1. Przestrzegania regulaminu Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach. 
 2. Przestrzegania regulaminu pracowni, w której odbywają się zajęcia. 
 3. Punktualnego przybywania na zajęcia. 
 4. Powiadomienia instruktora o planowanej nieobecności na zajęciach. 
 5. Przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń instruktora. 
 6. Powiadomienia instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć. 
 7. Uczestnictwa w konkursach, pokazach, wydarzeniach kulturalnych wyznaczonych przez instruktora. 
 8. Przestrzegania praw autorskich artystów i instruktorów tworzących dla Domu Kultury. 
 9. Przestrzegania zasad kultury osobistej, poszanowanie mienia Domu Kultury i pozostawiania po sobie porządku. 
 10. Noszenia odpowiedniego do danych zajęć stroju treningowego lub ochronnego określonego przez instruktora. 
 • 4 Uczestnicy zajęć Domu Kultury mają prawo: 
 1. Uczestniczyć w zajęciach, na które został zapisany, brać udział w organizowanych przez Dom Kultury imprezach oraz pomagać w ich przygotowaniu i organizacji. 
 2. Zgłaszać do instruktora wnioski i pomysły dotyczące działalności Domu Kultury. 
 3. Ubiegać się o udział w zgrupowaniach, obozach i warsztatach. 
 4. Nie brać udziału w konkursach, zawodach lub innych występach, jednak jedynie po wcześniejszym powiadomieniu. Za “wcześniejsze powiadomienie” uważa się poinformowanie instruktora co najmniej dwa tygodnie przed występem/imprezą. 
 5. Korzystać z innych zajęć, warsztatów, szkoleń, kursów i innych form aktywności artystycznej i kulturalnej prowadzonych w ramach Domu Kultury jak również poza nim. 
 • 5 Opłaty 
 1. Zajęcia w Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach mają charakter odpłatny i każdy z uczestników ma obowiązek uiszczania opłat. 
 2. Odpłatność za zajęcia naliczana jest jako opłata roczna podzielona na 10 równych rat (obejmuje miesiące od września do czerwca, w których nie zawsze ilość zajęć jest taka sama) * * nie dotyczy zajęć, na które obowiązują jednorazowe wejściówki.
 3. Szczegółowy wykaz cen (koszt jednej raty) poszczególnych zajęć jest dostępny na stronie internetowej Domu Kultury w zakładce Zajęcia Stałe.
 4. Opłatę należy wnieść na konto bankowe, za pośrednictwem  systemu bankowości elektronicznej przez Strefę Zajęć, lub w Kasie Domu Kultury najpóźniej do 12 dnia każdego miesiąca z góry. 
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach/kursach opłata miesięczna nie ulega zwrotowi. 
 6. W przypadku zaległości płatności przekraczającej 14 dni Uczestnik zajęć może zostać skreślony z listy uczestników zajęć.
 7. Zapisując się na zajęcia uczestnik decyduje się uczestniczyć w rocznym kursie, jednak w przypadku rezygnacji po 1 lub 2 zajęciach w danym miesiącu, ponosi on opłatę równowartą miesięcznej racie określonej wg. cen zajęć stałych.
 8. Instruktorzy mają obowiązek kontrolowania regularnych wpłat za udział w zajęciach. W przypadku nieuregulowania wpłaty za dany miesiąc, fakt ten zgłoszony zostanie do Dyrektora Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach w celu podjęcia działań windykacyjnych.
 9. W imieniu małoletnich uczestników spraw organizacyjnych, płatności za zajęcia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni.
 10. Na zajęcia nie obowiązują zniżki z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny oraz Karty Seniora, * * za wyjątkiem zajęć Teatru Korzeni.
 11. W przypadku zaległości w uiszczeniu opłat uczestnik zajęć bądź jego rodzic/ opiekun zostaną w pierwszej kolejności wezwani do zapłaty przez instruktora zajęć. Jeśli to nie przyniesie skutku Dyrektor DK Boguszowice wysyła pisemne przedsądowe wezwanie do zapłaty. Ostatecznym krokiem jest dochodzenie zaległości w sądzie właściwym miejscowo dla Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach.
 • 6 Dane osobowe – Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik.
 2. W ramach zajęć i kursów przetwarzane będą dane osobowe uczestników oraz prawnych opiekunów:
  a) w trakcie zapisów poprzez stronę internetową strefazajec.pl lub zawarte w Karcie Zgłoszenia Uczestnika – przetwarzanie jest niezbędne do celów zawarcia umowy;
  b) w przypadku dokumentowania udziału w zajęciach lub kursach i dochodzenia ewentualnych roszczeń – przetwarzanie to jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  c) w przypadku monitoringu wizyjnego – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą lub innej osoby fizycznej,
  d) w przypadku przetwarzania wizerunku – na podstawie dobrowolne wyrażonej zgody.
 3. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka w zakresie działania Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się Inspektorem.
 4. Administrator Danych Osobowych – Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach przetwarza Pani/Pana i/lub dane osobowe Pani/Pana dziecka na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 5. Pani/Pana dane osobowe i/lub dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celu/celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Domu Kultury w Rybniku – Boguszowicach;
  b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Domu Kultury w Rybniku – Boguszowicach;
  c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe i/lub dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonych w treści zgody.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt 4 powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani dziecka mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
 7. Dane osobowe Pani/Pana i/lub Pani/Pana dziecka będą udostępniane firmie GnP Sp. z o.o. sp.k., ul. Kościuszki 23, 05-082 Blizne Jasińskiego wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000437095 dla celów obsługi informatycznej zapisów poprzez stronę internetową www.strefazajec.pl oraz elektronicznego zarządzania zajęciami i kursami. 
 8. Pani/Pana dane osobowe i/lub dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4 powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – osoba, której dane dotyczą lub dane osobowe jego dziecka, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  – osoba, której dane dotyczą i/lub której dane osobowe dziecka są przetwarzane, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
  – osoba, której dane dotyczą i/lub której dane osobowe dziecka są przetwarzane wycofała zgodę na przetwarzanie tych danych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  -dane są przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
  – przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;
  – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia swoich roszczeń;
  – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę;
  – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy spełnione są następujące przesłanki:
  – zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą,podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 13. Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
 • 7 Postanowienia końcowe 
 1. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zajęć / warsztatów decyzje podejmuje Dyrektor Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach.
 2. Dyrektor DK Boguszowice zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach DK Boguszowice jest akceptacja niniejszego Regulaminu, przestrzeganie norm społecznych wobec innych osób, a także przepisów bhp i p.poż obowiązujących we wszystkich pomieszczeniach DK Boguszowice.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Zajęć Domu Kultury w Rybniku- Boguszowicach, instruktor może ukarać uczestnika zajęć poprzez tymczasowe niedopuszczenie do udziału w zajęciach, konkursach i występach, powiadomienie rodziców lub ostatecznie – skreślenie z listy uczestników zajęć.