Regulamin Zajęć Stałych

Regulamin zajęć i kursów w Domu Kultury Boguszowice
Obowiązujący od 1 września 2017r.

 § 1 Postanowienia ogólne.

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Domu Kultury Boguszowice jest akceptacja przez uczestnika zajęć wszystkich punktów poniższego regulaminu a w przypadku osób niepełnoletnich przez Jego rodzica lub opiekuna.
 2. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Niezapoznanie się z regulaminem, nie zwalnia uczestnika zajęć od stosowania się do jego postanowień.
 3. Dom Kultury Boguszowice nie ubezpiecza uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Zapisując się na zajęcia uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej i psychicznej a w zajęciach uczestniczy na własną odpowiedzialność. Dom Kultury nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 4. Domu Kultury Boguszowice i instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za drogę osób niepełnoletnich na zajęcia i z powrotem. Instruktor sprawuje opiekę nad uczestnikami zajęć wyłącznie w czasie trwania danych zajęć.
 5. Za przedmioty pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia, Studio Tańca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. W celu zapisania się na zajęcia należy czytelnie wypełnić kartę zgłoszenia i złożyć ją w sekretariacie Domu Kultury.
 7. O przyjęciu uczestników decyduje kolejność złożenia karty zgłoszenia.
 8. Uczestnik zajęć może w dowolnym czasie zrezygnować z udziału w zajęciach pod warunkiem uregulowania wszelkich płatności i złożenia w biurze pisemnej rezygnacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

§ 2 Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do:

 1. Przestrzegania regulaminu Domu Kultury Boguszowice.
 2. Punktualnego przybywania na zajęcia.
 3. Powiadomienia instruktora o planowanej nieobecności na zajęciach.
 4. Przestrzegania i wykonywania wszystkich poleceń instruktora.
 5. Powiadomienia instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.
 6. Uczestnictwa w konkursach, pokazach, wydarzeniach kulturalnych wyznaczonych przez instruktora.
 7. Przestrzegania praw autorskich artystów i instruktorów tworzących dla Domu Kultury Boguszowice.
 8. Przestrzegania zasad kultury osobistej, poszanowanie mienia Domu Kultury i pozostawiania po sobie porządku.
 9. Noszenia odpowiedniego do danych zajęć stroju treningowego lub ochronnego określonego przez instruktora.

§ Uczestnicy zajęć Domu Kultury mają prawo:

 1. Uczestniczyć w wyznaczonych zajęciach, brać udział w organizowanych przez Dom Kultury imprezach oraz pomagać w ich przygotowaniu i organizacji.
 2. Zgłaszać do instruktora wnioski i pomysły dotyczące działalności Domu Kultury.
 3. Ubiegać się o udział w zgrupowaniach, obozach i warsztatach.
 4. Nie brać udziału  w konkursach, zawodach lub innych występach, jednak jedynie po wcześniejszym powiadomieniu.
  Za “wcześniejsze powiadomienie” uważa się poinformowanie instruktora co najmniej dwa tygodnie przed występem.
 1. Korzystać z innych zajęć, warsztatów, szkoleń, kursów i innych form aktywności artystycznej i kulturalnej prowadzonych w ramach Domu Kultury jak również poza nim.

§ 7 Opłaty

 1. Odpłatność za zajęcia ma formę roczną i jest płatna w 10 równych ratach (od września do czerwca)*
  * nie dotyczy zajęć na które obowiązują jednorazowe wejściówki. 
 2. Szczegółowy cennik poszczególnych zajęć jest dostępny na stronie internetowej Domu Kultury.
 3. Opłatę należy wnieść w sekretariacie Domu Kultury najpóźniej do 20 dnia każdego miesiąca. 
 4. W przypadku długotrwałej nieobecności opłata miesięczna nie ulega zwrotowi.
 5. Instruktorzy mają obowiązek kontrolowania regularnych wpłat za udział w zajęciach. W przypadku nieuregulowania wpłaty za dany miesiąc instruktor ma obowiązek wyprosić uczestnika z zajęć.
 6. Na zajęcia i kursy nie obowiązują zniżki z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny oraz Karty Seniora.

§ 8 Postanowienia końcowe

W przypadku nieprzestrzegania regulaminu Domu Kultury Boguszowice,  instruktor może ukarać uczestnika zajęć poprzez tymczasowe niedopuszczenie do udziału w zajęciach, konkursach i występach, powiadomienie rodziców lub ostatecznie – skreślenie z listy uczestników zajęć.