Regulamin

przestrzen wyobrazni_2019_obszar roboczy 1

OGÓLNOPOLSKI DZIECIĘCY FESTIWAL TEATRALNY
PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI
10 – 11 kwietnia 2019 r.

„Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz to czego chcesz.”

                                                                                             George Bernard Shaw

REGULAMIN

CELE:
▫️Spotkanie i integracja dziecięcych zespołów teatralnych.
▫️Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych.
▫️Wspólna wymiana doświadczeń między dziecięcymi zespołami teatralnymi.
▫️Pobudzanie wyobraźni dzieci poprzez różne formy działań teatralnych.
▫️Doskonalenie warsztatu uczestników.
▫️Inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej.

ORGANIZATOR:
Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach

WSPÓŁORGANIZATORZY:
Teatr Ziemi Rybnickiej
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „IZART”

CZAS I MIEJSCE:
10-11 kwietnia 2019 r.,
Teatr Ziemi Rybnickiej,
Plac Teatralny 1, 44-200 Rybnik

UCZESTNICY:
Festiwal adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych, działających w placówkach kultury, oświatowo-wychowawczych, stowarzyszeniach i innych w całym kraju.

ZASADY UCZESTNICTWA:
▫️
Podstawą uczestnictwa jest nadesłanie do dnia 19 marca 2019 r. na adres Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik:
– materiału DVD z zarejestrowanym przedstawieniem lub link do spektaklu (ogólny plan bez zbliżeń i montażu),
– dokładnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia na adres j.w. oraz mailowo: festiwal.dkboguszowice@gmail.com , w wersji edytowalnej (nie skan),
– kilku zdjęć ze spektaklu (na powyższy adres e-mailowy),
– podpisane klauzule RODO przesłane pocztą na adres placówki (do pobrania na stronie www.dkboguszowice.pl.
▫️
Organizator powoła Komisję, która na podstawie nadesłanych materiałów dokona kwalifikacji zespołów i do dnia 25 marca 2019 r. potwierdzi ich udział w Festiwalu.

FORMA I CZAS PREZENTACJI:
▫️
Uczestnicy mogą prezentować różnorodne formy teatralne np.: teatr żywego planu, teatr ruchu, teatr lalki, teatr tańca itp.
▫️
Każdy zespół teatralny prezentuje 1 spektakl do 30 minut.
▫️
Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu spektaklu pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia organizatorów.
▫️
Czas montażu przygotowania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut.
▫️
Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do ustalenia kolejności występujących.
▫️
Prezentacje konkursowe będą miały charakter otwarty dla publiczności.

OCENA I NAGRODY:
▫️
Prezentacje konkursowe będzie oceniać komisja artystyczna – specjaliści teatralni.
▫️
Każdy zespół biorący udział w festiwalu otrzyma dyplom i pamiątkową statuetkę.
▫️
Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.
▫️
Ocena komisji artystycznej jest ostateczna i niepodważalna.
▫️
Nagrody nieodebrane podczas ogłoszenia wyników przechodzą na rzecz organizatora.

WARUNKI TECHNICZNE:
▫️
Prezentacje odbędą się na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej o wymiarach: 10m szerokość sceny x 10m głębokość sceny.
▫️
Scena wyposażona jest w pełne oświetlenie, nagłośnienie oraz wyciągi sceniczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
▫️
Koszty związane z przyjazdem i zakwaterowaniem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca.
▫️
Organizator zobowiązuje się do rezerwacji noclegów po uprzednim zgłoszeniu tej informacji przez placówkę delegującą zespół.
▫️
Opłata akredytacyjna wynosi 30zł dla każdego uczestnika (aktor, instruktor, opiekun, kierowca),
przesłana na konto 
PKO BP: 74 1020 2472 0000 6802 0499 0778
DOM KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik, z dopiskiem Akredytacja za Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Przestrzeń Wyobraźni (30zł x ilość osób = suma).
▫️
W ramach akredytacji uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek oraz herbatę i słodką przekąskę podczas festiwalu.
▫️
Wymagana jest obecność zespołów w trakcie ogłoszenia wyników i rozdania nagród.
▫️
Zespoły teatralne oraz instruktorzy uczestniczący w przeglądzie są zobowiązani do udziału w proponowanych przez organizatora warsztatach i działaniach happeningowych połączonych z tworzeniem Bajkowego Korowodu na Deptaku i rybnickim Rynku.
▫️
Instruktorzy zobowiązani są do udziału w omówieniach spektakli.
▫️
Dokonanie zgłoszenia i udział w Festiwalu równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku uczestników w materiałach z festiwalu.
▫️
Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

Biuro Organizacyjne:
„Ogólnopolskiego Dziecięcego Festiwalu Przestrzeń Wyobraźni”:
Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach
Plac Pokoju 1, Rybnik 44-253
PKO BP: 74 1020 2472 0000 6802 0499 0778
Kontakt: tel. 32 425 20 16
festiwal.dkboguszowice@gmail.com

Dyrektor Festiwalu:
Izabela Karwot
kontakt: 607 696 679

Dyrektor Artystyczny:
Zofia Paszenda
kontakt: 502 537 856

Koordynator Merytoryczny:
Anna Literacka
kontakt: 505 333 349

Pliki do pobrania:
Zgłoszenie Ogólnopolskie Festiwal Przestrzeń Wyobraźni 2019

Regulamin Ogólnopolski Festiwal Przestrzeń Wyobraźni 2019

Klauzula Rodo 2019