Regulamin

plakat_przestrzen_wyobraxni_2018_maly

CELE PRZEGLĄDU

 • Spotkanie i integracja dziecięcych zespołów teatralnych
 • Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych
 • Wspólna wymiana doświadczeń między dziecięcymi zespołami teatralnymi
 • Pobudzanie wyobraźni dzieci poprzez różne formy działań teatralnych
 • Doskonalenie warsztatu uczestników
 • Inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej

ORGANIZATORZY

Teatr Ziemi Rybnickiej
Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku
Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „IZART”

CZAS I MIEJSCE

11-12 kwietnia 2018 r.,
Teatr Ziemi Rybnickiej,
Plac Teatralny 1, 44-200 Rybnik

UCZESTNICY

Festiwal adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych, działających w placówkach kultury, oświatowo-wychowawczych, stowarzyszeniach i innych w całym kraju.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Podstawą uczestnictwa jest nadesłanie do dnia 19 marca 2018 r. na adres Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik:
 1. Materiału DVD z zarejestrowanym przedstawieniem (ogólny plan bez zbliżeń i montażu)
 2. dokładnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia na adres jak wyżej oraz mailowo: dkboguszowice@gmail.com
 3. kilku zdjęć ze spektaklu (mailowo: dkboguszowice@gmail.com)
 • Organizator powoła Komisję, która na podstawie nadesłanych materiałów dokona kwalifikacji zespołów i do dnia 23 marca 2018 r. potwierdzi ich udział w Festiwalu.

FORMA I CZAS PREZENTACJI

 • Uczestnicy mogą prezentować różnorodne formy teatralne np.: teatr żywego planu, teatr ruchu, teatr lalki, teatr tańca itp.
 • Każdy zespół teatralny prezentuje 1 spektakl do 30 minut
 • Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu spektaklu pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia organizatorów
 • Czas montażu przygotowania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut
 • Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do ustalenia kolejności prezentowanych zespołów
 • Prezentacje konkursowe będą miały charakter otwarty dla publiczności

OCENA I NAGRODY

 • Prezentacje konkursowe będzie oceniać komisja artystyczna składająca się ze specjalistów w dziedzinie teatru.
 • Każdy zespół biorący udział w festiwalu otrzyma dyplom i pamiątkową statuetkę.
 • Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.
 • Ocena komisji artystycznej jest ostateczna i niepodważalna.
 • Nagrody nieodebrane podczas ogłoszenia wyników przechodzą na rzecz organizatora

WARUNKI TECHNICZNE

 • Prezentacje odbędą się na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej o wymiarach 10m szerokość sceny x 8m głębokość sceny.
 • scena wyposażona jest w pełne oświetlenie, nagłośnienie oraz wyciągi sceniczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Koszty związane z przyjazdem i zakwaterowaniem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca.
 • Organizator zobowiązuje się do rezerwacji noclegów po uprzednim zgłoszeniu tej informacji przez placówkę delegującą zespół.
 • Opłata akredytacyjna wynosi 15 zł ( 1 dzień ) lub 25 zł ( dwa dni ) od uczestnika, pobierana w czasie trwania festiwalu.
 • W ramach akredytacji uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek oraz herbatę i słodką przekąskę podczas festiwalu.
 • Wymagana jest obecność zespołów w trakcie ogłoszenia wyników  i rozdania nagród.
 • Zespoły teatralne oraz instruktorzy uczestniczący w przeglądzie są zobowiązani do udziału w proponowanych przez organizatora warsztatach i  działaniach happeningowych połączonych z tworzeniem Bajkowego Korowodu na Deptaku i rybnickim rynku.
 • Instruktorzy zobowiązani są do udziału w omówieniach spektakli.
 • Dokonanie zgłoszenia i udział w Festiwalu równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku uczestników w materiałach z turnieju.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

 

OSOBY KONTAKTOWE

DOM KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
adres: Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik
e-mail: dkboguszowice@gmail.com
tel: 32/ 4252016
Anna Literacka tel.: 505333349
Izabela Kraszewska – Woronowicz tel: 32/ 4252016

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY W RYBNIKU
adres: ul. Władysława Broniewskiego 23, 44-217 Rybnik
e-mail: mdkwr@poczta.onet.pl
tel: 32/ 42 15 155
Zofia Paszenda tel.: 502 537 856

DO POBRANIA:
REGULAMIN (PDF)
Karta Zgłoszenia (PDF)

Karta Zgłoszenia (DOC)