Regulamin

CELE PRZEGLĄDU

 • rozpowszechnianie aktywności tanecznej i taneczno-wokalnej wśród dzieci,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami i instruktorami
 • zainteresowanymi kształtowaniem muzykalności dziecka z różnych placówek
 • ogólne rozbudzenie zainteresowania dzieci aktywnością taneczną i wokalną
 • prezentacja dorobku artystycznego najmłodszych


TERMIN I MIEJSCE

22 maja 2018 r.  / godz. 9:30 

Sala Widowiskowa Domu Kultury w Rybniku – Boguszowicach

KATEGORIE KONKURSOWE:

 • zespoły przedszkolne – grupy z przedszkoli publicznych i prywatnych
 • zespoły artystyczne – grupy reprezentujące placówki kulturalne, domy kultury, prywatne szkoły tańca

KATEGORIE TANECZNE:

 • Taniec

Forma taneczna – choreograficzna interpretacja utworu muzycznego.
Podkładem muzycznym mogą być zarówno utwory instrumentalne jak i wokalno-instrumentalne.
 

 • Taniec i piosenka

Kompozycja taneczna towarzysząca piosence wykonywanej na żywo przez uczestników, do muzyki na żywo bądź podkładu muzycznego zarejestrowanego na nośniku CD.

 • Inscenizacja taneczna

Taneczna inscenizacja utworu – bajki, wiersza lub piosenki z wykorzystaniem tanecznych i teatralnych środków wyrazu, scenografii i rekwizytów.

UCZESTNICY

W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

KRYTERIA OCENY

 • opracowanie choreograficzne
 • dobór muzyki do rodzaju tańca oraz wieku tancerzy, interpretacja
 • dostosowanie stopnia trudności repertuaru do wieku i możliwości tancerzy
 • estetyka i dobór kostiumów
 • ogólny wyraz artystyczny


NAGRODY

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci miejsc I, II i III oraz wyróżnieni otrzymają nagrody rzeczowe.
 

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Każdy zespół może wykonać jeden utwór w każdej z 3 kategorii.
 2. Czas trwania występu:

           – w kategorii taniec – od 1 do 3 minut
           – w kategorii taniec i piosenka – od 1 do 3 minut
           – w kategorii inscenizacja taneczna – od 2 do 5 minut

 1. Podkład muzyczny:

         – dowolny „żywy instrument”
         – płyta audio CD

           (inne nośniki nie będą honorowane).

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 1. Przesłanie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia pocztą elektroniczną, na adres: dkboguszowice@gmail.com do 18 maja 2018 r. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone jest e-mailem zwrotnym.
 2. Dokonanie wpłaty wpisowego w wysokości 50,00 zł od zespołu
  gotówką w biurze organizacyjnym DK w dniu imprezy.
 3. Dokonanie zgłoszenia i udział w XVI Regionalnym Przeglądzie Przedszkolnych Grup Tanecznych równoznaczne jest z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku uczestników w materiałach z turnieju.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Zespoły przyjeżdżają na koszt własny.
 • Organizator zapewnia mały poczęstunek dla uczestników przeglądu.
 • Planowany program przeglądu wraz z wyszczególnieniem orientacyjnych godzin występu zostanie opublikowany na stronie internetowej dkboguszowice.pl
 • Jury zastrzega sobie prawo do przeniesienia zespołu do innej kategorii.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie nagród i występ laureatów
  odbędzie się podczas obchodów Dnia Dziecka w Domu Kultury w Rybniku – Boguszowicach w dniu 1 czerwca 2018 roku o godzinie 16:00. Na wszystkich przybyłych gości będą czekać atrakcje: gry, zabawy i konkursy
 • W uzasadnionych przypadkach laureaci w porozumieniu z organizatorem mogą wytypować delegację do odbioru nagrody.
 • Nieodebrane nagrody przechodzą na własność organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji konkursowych w Internecie, radio i TV bez wypłacania honorariów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.
 • Uczestnictwo w przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przeglądu.