Regulamin

REGULAMIN
XVII Regionalny Przegląd Grup Tanecznych
„Roztańczone Pantofelki”
7-8.06.2019 r.

 

ORGANIZATOR:

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach

 

CELE PRZEGLĄDU

 • rozpowszechnianie aktywności tanecznej i taneczno-wokalnej wśród dzieci,
 • wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami i instruktorami
 • zainteresowanymi kształtowaniem muzykalności dziecka z różnych placówek
 • ogólne rozbudzenie zainteresowania dzieci aktywnością taneczną i wokalną
 • prezentacja dorobku artystycznego najmłodszych


TERMIN I MIEJSCE

7 czerwca 2019 r.  / godz. 9:00 / zespoły przedszkolne

8 czerwca 2019 r. / godz. 8:00 /  zespoły artystyczne

Sala Widowiskowa Domu Kultury w Rybniku – Boguszowicach

 

KATEGORIE KONKURSOWE:

 • zespoły przedszkolne –grupy z przedszkoli publicznych i prywatnych
 • zespoły artystyczne –grupy reprezentujące placówki kulturalne, domy kultury, prywatne szkoły tańca

KATEGORIE TANECZNE:

 • Taniec
  Forma taneczna – choreograficzna interpretacja utworu muzycznego.
  Podkładem muzycznym mogą być zarówno utwory instrumentalne
  ,

  jak i wokalno-instrumentalne.
 • Taniec i piosenka
  Kompozycja taneczna towarzysząca piosence wykonywanej na żywo przez uczestników, do muzyki na żywo bądź podkładu muzycznego zarejestrowanego na nośniku CD.
 • Inscenizacja taneczna
  Taneczna inscenizacja utworu – bajki, wiersza lub piosenki z wykorzystaniem tanecznych i teatralnych środków wyrazu, scenografii i rekwizytów.

UCZESTNICY

W przeglądzie mogą uczestniczyć dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
Minimalna ilość uczestników – 5 osób.

KRYTERIA OCENY

 • opracowanie choreograficzne
 • dobór muzyki do rodzaju tańca oraz wieku tancerzy, interpretacja
 • dostosowanie stopnia trudności repertuaru do wieku i możliwości tancerzy
 • estetyka i dobór kostiumów
 • ogólny wyraz artystyczny

NAGRODY

 • Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają medale oraz dyplomy
 • Nieodebrane nagrody przechodzą na własność organizatora po upływie 15 dni roboczych od wydarzenia.
 • W uzasadnionych przypadkach laureaci w porozumieniu z organizatorem mogą wytypować delegację do odbioru nagrody.

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Każdy zespół może wykonać jedną prezentacjęw każdej z 3 kategorii.
 2. Czas trwania występu:

    – w kategorii taniec – od 1 do 3 minut
    – w kategorii taniec i piosenka – od 1 do 3 minut
    – w kategorii inscenizacja taneczna – od 2 do 5 minut

 1. Podkład muzyczny:

– dowolny „żywy instrument” (instrument należy zabezpieczyć we własnym zakresie, organizator nie zapewnia instrumentów). W przypadku konieczności nagłośnienia instrumentu, prosimy o przesłanie wymogów technicznych

 30 minut przed prezentacją konieczność dostarczenia organizatorowi podkładu muzycznego w formacie mp3 na dysku PenDrive  (inne nośniki nie będą honorowane).

 

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 1. Przesłanie dokładnie i czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia pocztą elektroniczną, na adres:  roztanczonepantofelki@gmail.com  do  31 maja br. Przyjęcie zgłoszenia potwierdzone jest e-mailem zwrotnym.
 2. Dokonanie wpłaty wpisowego winno nastąpić po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej udział w turnieju.
  Wpłata wysokości 50,00 zł od zespołu za pierwszą kategorię taneczną, za kolejne prezentacje 25 zł.
  Wpłaty wpisowego oraz przesłanie potwierdzenia przelewu na adres roztanczonepantofelki@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja br.

PKO BP: 74 1020 2472 0000 6802 0499 0778
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik

PRZELEW NALEŻY ZATYTUŁOWAĆ: nazwa zespołu/nazwa placówki delegującej.

Opłatę startową należy uiścić zbiorczo (opisując wszystkie nazwy zespołów danego klubu/szkoły tańca należy opłacić jednym przelewem) .

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorką:
Anna Literacka tel. 505 333 349
Katarzyna Zmorek tel. 789 368 820

 

 1. Dokonanie zgłoszenia i udział w XVI Regionalnym Przeglądzie Przedszkolnych Grup Tanecznych równoznaczne z wyrażeniem na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku uczestników w materiałach z turnieju.

INFORMACJE DODATKOWE

 • Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się po każdym dniu Przeglądu
 • Wymiary sceny: 7 x 8 m.
 • Zespoły przyjeżdżają na koszt własny.
 • Organizator zapewnia drobny poczęstunek dla uczestników przeglądu.
 • Planowany program przeglądu wraz z wyszczególnieniem orientacyjnych godzin występu zostanie opublikowany na stronie internetowej
 • Jury zastrzega sobie prawo do przeniesienia zespołu do innej kategorii.
 • Organizator zastrzega sobie prawo dokumentowania oraz wykorzystania prezentacji konkursowych w Internecie, radiu i TV
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni i na terenie obiektu.
 • Uczestnictwo w przeglądzie jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przeglądu.
 • Instytucje delegujące pokrywają koszty ubezpieczenia uczestników, transport, akredytację oraz zabezpieczają opiekę nad dziećmi w trakcie imprezy zgodnie
  z przepisami.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w przeglądzie Organizator nie zwraca opłaty za udział.
 • W przypadku zgłoszenia się dużej ilości chętnych Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia list startowych.

 

DANE OSOBOWE:

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych podczas realizacji Przeglądu jest Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Przeglądu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne . Aby uczestniczyć w imprezie podanie danych jest konieczne ze względów organizacyjnych – umieszczenie na listach startowych, na dyplomach, w wynikach imprezy, rozliczenie wpłat, przygotowanie programu ramowego, itp. działań.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do wywiązania się z obowiązku realizacji turniejów – (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, obowiązujące od dnia 25.05.2018r. (dalej jako „RODO”).
 4. Udostępnione dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania przeglądu oraz okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych na podstawie obowiązujących przepisów oraz w celach archiwalnych – wyniki rywalizacji.
 5. W celu przygotowań oraz realizacji zawodów Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracujących w zakresie obsługi technicznej, promocyjnej i organizacyjnej.
 6. Osobom, które podały swoje dane osobowe przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, możliwości ich poprawienia lub sprostowania oraz do żądania usunięcia danych osobowych ze zbiorów Administratora lub ograniczenia ich przetwarzania, jeżeli są to dane, które nie powodują niemożności wywiązania się z obowiązku realizacji zawodów (art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia RODO).
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest niezgodne z obowiązującym rozporządzeniem, osobie przekazującej swoje dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Kwestie związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych proszę kierować na adres e-mail: dkboguszowice@gmail.com.