PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI

Przestrzeń wyobraźni 2020
 

„Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś i w końcu tworzysz to, czego chcesz.”

George Bernard Shaw

VIII OGÓLNOPOLSKI DZIECIĘCY FESTIWAL TEATRALNY „PRZESTRZEŃ WYOBRAŹNI”

7 – 8 kwietnia 2020 r.

REGULAMIN

CELE:

 • Spotkanie i integracja dziecięcych zespołów teatralnych.
 • Prezentacja dorobku artystycznego amatorskich teatrów dziecięcych.
 • Wspólna wymiana doświadczeń między dziecięcymi zespołami teatralnymi.
 • Pobudzanie wyobraźni dzieci poprzez różne formy działań teatralnych.
 • Doskonalenie warsztatu uczestników.
 • Inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej i wychowawczej.

ORGANIZATOR:

Dom Kultury w Rybniku – Boguszowicach

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Teatr Ziemi Rybnickiej

Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne „IZART”

CZAS I MIEJSCE:

7-8 kwietnia 2020 r., Teatr Ziemi Rybnickiej, Plac Teatralny 1, 44-200 Rybnik

UCZESTNICY:

Festiwal adresowany jest do amatorskich teatrów dziecięcych, skupiających dzieci w wieku od 6 do 16 lat, działających w placówkach kultury, oświatowo-wychowawczych, stowarzyszeniach i innych w całym kraju.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Podstawą uczestnictwa jest nadesłanie do dnia 16 marca 2020 r. na adres Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik:

 • materiału DVD z zarejestrowanym przedstawieniem lub link do spektaklu (ogólny plan bez zbliżeń i montażu)
 • dokładnie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia na adres j.w. oraz mailowo: festiwal.dkboguszowice@gmail.com w wersji edytowalnej (nie skan),
 • kilku zdjęć ze spektaklu (na powyższy adres e-mailowy),
 • podpisane klauzule RODO (dot. osób podających swoje dane) przesłane pocztą na adres placówki (do pobrania na stronie – https://dkboguszowice.pl/przestrzen-dokumenty/).

2. Organizator powoła Komisję, która na podstawie nadesłanych materiałów dokona kwalifikacji zespołów i do dnia 23 marca 2020 r. potwierdzi ich udział w Festiwalu.

FORMA I CZAS PREZENTACJI:

 • Uczestnicy mogą prezentować różnorodne formy teatralne np.: teatr żywego planu, teatr ruchu, teatr lalki, teatr tańca itp.
 • Każdy zespół teatralny prezentuje 1 spektakl do 30 minut.
 • Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu spektaklu pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia organizatorów.
 • Czas montażu przygotowania spektaklu nie może przekroczyć 20 minut.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do ustalenia kolejności występujących.
 • Prezentacje konkursowe będą miały charakter otwarty dla publiczności.

OCENA I NAGRODY:

 • Prezentacje konkursowe będzie oceniać komisja artystyczna – specjaliści teatralni.
 • Każdy zespół biorący udział w festiwalu otrzyma dyplom i pamiątkową statuetkę.
 • Laureaci otrzymają nagrody ufundowane przez organizatora.
 • Ocena komisji artystycznej jest ostateczna i niepodważalna.
 • Nagrody nieodebrane podczas ogłoszenia wyników przechodzą na rzecz organizatora.

WARUNKI TECHNICZNE:

 • Prezentacje odbędą się na scenie Teatru Ziemi Rybnickiej o wymiarach: 10m szerokość sceny x 10m głębokość sceny.
 • Scena wyposażona jest w pełne oświetlenie, nagłośnienie oraz wyciągi sceniczne.

ZGODY:

 • Zespoły zakwalifikowane do udziału w festiwalu spektakle prezentują bezpłatnie w miejscu i czasie określonym przez organizatora,
 • Dokonanie zgłoszenia i udział w Festiwalu równoznaczne jest z wyrażeniem przez placówkę oraz twórców spektakli na zawsze i bezwarunkowo nieodpłatnej zgody na rejestrację fotograficzną, video i telewizyjną wszystkich prezentacji oraz ich wykorzystanie, publikację i emisję w dowolnych mediach przez organizatorów, a także na wykorzystanie danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku uczestników w materiałach z festiwalu bez roszczeń z tym związanych.
 • Wszystkie nadesłane przez zespoły materiały przechodzą na własność organizatora.
 • Placówka zgłaszająca zespół oświadcza, iż wykorzystane w swoim spektaklu dzieła nie podlegają opłacie z tytułu praw autorskich, producenckich i wykonawczych lub opłaty te zostały przez ich uregulowane.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Koszty związane z przyjazdem i zakwaterowaniem zespołu ponosi instytucja zgłaszająca.
 • Organizator zobowiązuje się do rezerwacji noclegów po uprzednim zgłoszeniu tej informacji przez placówkę delegującą zespół.
 • Opłata akredytacyjna wynosi 40zł dla każdego uczestnika (aktor, instruktor, opiekun, kierowca), przesłana na konto PKO BP: 74 1020 2472 0000 6802 0499 0778 DOM KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik, z dopiskiem Akredytacja za Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Przestrzeń Wyobraźni (40zł x ilość osób = suma).
 • W ramach akredytacji uczestnicy mają zapewniony ciepły posiłek oraz herbatę i słodką przekąskę podczas festiwalu.
 • Wymagana jest obecność zespołów w trakcie ogłoszenia wyników i rozdania nagród.
 • Zespoły teatralne oraz instruktorzy uczestniczący w przeglądzie są zobowiązani do udziału w proponowanych przez organizatora warsztatach
 • Instruktorzy zobowiązani są do udziału w omówieniach spektakli.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom.

Biuro Organizacyjne „Ogólnopolskiego Dziecięcego Festiwalu Przestrzeń Wyobraźni”:

Dom Kultury w Rybniku – BoguszowicachPlac Pokoju 1, Rybnik 44-253
PKO BP: 74 1020 2472 0000 6802 0499 0778
kontakt: tel. 32 425 20 16
festiwal.dkboguszowice@gmail.com

Dyrektor Festiwalu:

Izabela Karwot
kontakt: 607 696 679

Dyrektor Artystyczny:

Zofia Paszenda
kontakt: 502 537 856

Koordynator Merytoryczny:

Anna Zemczak
kontakt: 505 333 349