BILETY

BILETYNA
Zachęcamy do korzystania z nowej, całkowicie wirtualnej opcji kupowania biletów:
www.biletyna.pl


KASA
tel. 32 42 52 016 wew. 23
e-mail: kasa.dkboguszowice@gmail.com

W sezonie artystycznym KASA czynna:
Poniedziałek    – 09:00 – 19:00
Wtorek               – 09:00 – 19:00
Środa                 – 09:00 – 19:00 
Czwartek          – 09:00 – 19:00 
Piątek                – 09:00 – 19:00
Sobota i Niedziela – czynne wyłącznie na 1 godzinę przed rozpoczęciem spektaklu, koncertu lub wydarzenia

Poza sezonem (lipiec – sierpień) KASA czynna:
Poniedziałek   – 08:00 – 16:00
Wtorek              – 08:00 – 16:00
Środa                 – 08:00 – 16:00 
Czwartek          – 08:00 – 16:00
Piątek                – 08:00 – 16:00
Sobota i Niedziela – nieczynne

REGULAMIN SPRZEDAŻY I ZWROTU BILETÓW

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 1. W ramach organizacji i sprzedaży biletów na wydarzenia organizowane przez Dom Kultury przetwarzane będą dane osobowe uczestników:
 • w trakcie zakupu biletu poprzez stronę internetową biletyna.pl  – przetwarzanie jest niezbędne do celów zawarcia umowy,
 • w przypadku wykorzystania wizerunku  – przetwarzanie i wykorzystanie jest niezbędne w celach realizacji i dokumentacji wydarzenia.
 • w przypadku monitoringu wizyjnego – przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
 1. Przetwarzanie danych osobowych w przypadkach, o których mowa w pkt 1 ppkt 1 – 3 jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w imprezie.
 2. Zakup biletu na wydarzenie odbywające się w Domu Kultury oznacza zgodę na wykorzystanie wizerunku do prowadzenia dokumentacji, w formie fotograficznej i filmowej, za pośrednictwem dowolnego medium, także po zakończeniu imprezy.
 3. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 4. Administratorem danych osobowych uczestnika oraz opiekuna prawnego jest Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik.
 5. Dom Kultury wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować listownie, na adres: Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach, Plac Pokoju 1, 44-253 Rybnik lub pocztą elektroniczną, na adres: dkboguszowice@gmail.com w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.
 6. Dane osobowe będą udostępniane firmie GnP Sp. z o. o. sp. k., ul. Kościuszki 23, 05-082 Blizne Jasińskiego dla celów obsługi teleinformatycznej sprzedaży biletów poprzez stronę internetową biletyna.pl.
 7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych, a w przypadku danych osobowych podanych dobrowolnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres ustalony na podstawie przepisów archiwalnych.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikowi lub opiekunowi prawnemu przysługują następujące prawa:
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w określonych przepisami prawa przypadkach,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w określonych przepisami prawa przypadkach,
 • prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.