KONKURS NA PARADĘ RYB

Termin wielkiej Parad Ryb zbliża się nieubłaganie. Zobaczcie nasze przygotowania:

https://www.rybnik.eu/mieszkaj/aktualnosci/aktualnosc/festiwal-z-ikra/

 

Uwaga, Kochani Rybniczanie!
Ogłaszamy konkurs na Rybnickę Rybę,
którą będzie można zaprezentować w ramach
II RYBNICKIEJ PARADY RYB
oraz prezentacji scenek teatralnych
na Festiwalu z Ikrą.

KONKURSU i jego cel:
– stworzenie oryginalnego wizerunku ryby,
– stworzenie scenki teatralnej nawiązującej swoją tematyką do Ryby (max. 10 min.),
– wspólne świętowanie podczas II Parady Ryb,
– aktywizacja mieszkańców miasta Rybnika, 
– rozwijanie uzdolnień plastycznych, wrażliwości estetycznej, wyobraźni i inwencji twórczej uczestników konkursu
– integracja i budowanie tożsamości mieszkańców miasta Rybnika

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Instytut Społeczny Silesia
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne IZART

TERMIN I MIEJSCE:
9 września, godz.12.00
RYBNICKI RYNEK

Osoby chętne do wzięcia udziału w konkursie powinny złożyć w dniu 9 września wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE dostępny na stronach: Stowarzyszenia Instytutu Społecznego Silesia ( www.is-silesia.pl ), Domu Kultury w Rybniku – Boguszowicach (www.dkboguszowice.pl ).
Osoby, które chcą wziąć udział w konkursie w kategorii Scenka teatralna proszone są o przesłanie tytułu scenki do Domu Kultury w Rybniku – Boguszowicach w terminie do 7 września.

ADRESACI KONKURSU:
Konkurs jest skierowany do odbiorców indywidualnych i zbiorowych:
1. Placówki kulturalne i oświatowe,
2. Grupy nieformalne,
3. Rodziny,
4. Dzieci, młodzież, dorośli.
Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

KATEGORIE:
Celem konkursu jest stworzenie oryginalnego wizerunku ryby. Technika plastyczna dowolna. Konkurs przebiegać będzie w czterech kategoriach:
1. Ryba jako bryła przestrzenna,
2. Kostium ryby,
3. Mobilna figura ryby,
4. Scenka teatralna nawiązująca do świata ryb.

PRACE WINNE BYĆ OPISANE WG PONIŻSZEGO WZORU:
1. Imię i nazwisko,
2. Wiek,
3. Placówka – w przypadku prac reprezentujących placówkę zbiorowych lub indywidualnych.
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

KOMISJA ARTYSTYCZNA:
W skład Komisji oceniającej wejdą: Prezydent Rybnika Piotr Kuczera, artyści z dziedziny teatru i sztuk plastycznych oraz laureaci I Parady Ryb.
Komisja będzie brała pod uwagę:
1. Zgodność z tematyką,
2. Jakość wykonania,
3. Oryginalność.
Decyzja Komisji, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU:
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu prezentacji na rybnickim rynku, po zakończeniu Parady Ryb i prezentacji konkursowych scenek teatralnych.

NAGRODY:
Organizator przyzna nagrody główne w formie rzeczowej w każdej z kategorii. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Przekazując pracę na konkurs, autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny.
c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Regulamin oraz formularz konkursowy można pobrać tutaj
Regulamin:
https://domkulturyboguszowice.files.wordpress.com/2017/01/regulamin.pdf
Formularz zgłoszeniowy:
https://domkulturyboguszowice.files.wordpress.com/2017/01/formularz_zgloszeniowy2.pdf

Bawcie się z nami! Zapraszamy!