Adres bezpłatnej pomocy prawnej w Boguszowicach

Budynek Administracji Domów Mieszkalnych Nr 2
ul. Patriotów 32 
44-253 Rybnik

Harmonogram pracy:
Poniedziałek: 9.00-13.00
Wtorek: 9.00-13.00
Środa: 9.00-13.00
Czwartek: 12.00-16.00
Piątek: 8.00-12.00


Punkt obsługuje  Stowarzyszenie
na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”
(pomoc prawną świadczą: adwokaci, radcy
oraz osoba o której mowa w art. 11 ust. 3 Ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

Na terenie miasta funkcjonuje 6 punktów, w których można uzyskać darmowe porady prawne.

Lokalizacje oraz godziny otwarcia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Rybniku znaleźć można w:
=>Biuletynie Informacji Publicznej=> 

W trzech punktach bezpłatnych porad udzielają radcy prawni wyznaczeni przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach oraz adwokaci wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach, w pozostałych trzech adwokaci, radcy oraz uprawnione do tego osoby ze Stowarzyszenia na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”.

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

 • młodzież do 26 roku życia na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny na podstawie ważnej Karty Dużej Rodziny,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej na podstawie oryginału lub odpisu decyzji lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia (ustawa z dnia 12.03.2004 r.),
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną na podstawie oświadczenia,
 • kobiety w ciąży na podstawie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Z jakiej dziedziny prawa można otrzymać nieodpłatną pomoc prawną?

 • prawo rodzinne, z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów,
 • sprawa dotycząca rozwodu, separacji,
 • sprawa dotycząca alimentów,
 • sprawa z zakresu prawa pracy,
 • sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • sprawa z zakresu prawa cywilnego, z wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego,
 • sprawa z zakresu prawa rzeczowego,
 • sprawa z zakresu prawa spadkowego
 • sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa do opieki zdrowotnej,
 • sprawa z zakresu prawa administracyjnego z wyjątkiem prawa podatkowego,
 • sprawa z zakresu prawa karnego,
 • sprawa z zakresu prawa podatkowego.

UWAGA! Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa:

 • celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.


Jakie są formy udzielonej nieodpłatnie pomocy prawnej?

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo administracyjnym.

 

Z nieodpłatnej pomocy prawnej osoby uprawnione mogą korzystać wielokrotnie, bez względu na adres zamieszkania.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi porad prawnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości 

oraz Stowarzyszenia „DOGMA”: