Konkurs plastyczny ZAPACHY ŻYCIA 2022/23 - VI edycja - DK Boguszowice

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To wydarzenie minęło.

Konkurs plastyczny ZAPACHY ŻYCIA 2022/23 – VI edycja

15 listopada 2022 08:00 21 kwietnia 2023 17:30

Temat przewodni: BOGACTWO ZAPACHÓW

Żyjemy w świecie otaczających nas zapachów. Ich bogactwo i urozmaicenie nierzadko przenikają się wzajemnie, co staje się inspiracją do stworzenia nut zapachowych poprzez obrazy. Każdy obraz powinien zawierać w sobie tyle nut zapachowych, ile sobie można wymarzyć i wyobrazić.
Tematem prac konkursowych mogą być miejsca np.: las, miasto, park, wieś, itd. lub rzeczy: świeżo pościelone łóżko, a przy nim filiżanka herbaty, którą delektuje się ktoś przy otwartym oknie. Może to być lekki zapach drewna, politury oraz kwiatów, aromatu olejku unoszącego się z kominka zapachowego, czy perfum. Może to być także zapach deszczu, przenikający się z oparami przejeżdżających samochodów i przyjemnym zapachem wydobywającym się z restauracji. Kombinacji zapachowych jest nieskończenie wiele, mają one pobudzać wyobraźnię, którą możemy władać bezgranicznie. Temat można interpretować w różnych stylach artystycznych. 

Prace prosimy nadsyłać do 10.04.2023 r. na adres:  
DOM KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
Plac Pokoju 1 44-253 RYBNIK z dopiskiem ZAPACHY ŻYCIA

O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Lista laureatów i autorów prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.dkboguszowice.pl

Oficjalne ogłoszenie wyników i wernisaż odbędzie się 21 kwietnia 2023 r.

Zapraszamy!

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach

Pomysłodawca: Barbara Szulik


ART COMPETITION SCENTS OF LIFE 2022/23 – Edition VI

Leading theme: PLENITUDE OF SCENTS

We live in a world of fragrances that surround us. Their richness and variety often interpenetrate each other, which becomes an inspiration to create fragrance notes through images. Each painting should contain as many fragrance notes as you can imagine and picture.
The subject of the Competition works may be places, e.g. a forest, city, park, village, etc. or things: a freshly made bed, with a cup of tea next to it, which is enjoyed by someone by the open window. It can be a light smell of wood, polish and flowers, the aroma of the oil rising from the aroma lamp, or perfume. It can also be the smell of rain, permeating with the vapors of passing cars and the pleasant smell emanating from the restaurant. There are endless combinations of fragrances, they are supposed to stimulate the imagination, which we can wield limitlessly. The theme can be interpreted in a variety of artistic styles.

The works should be submitted by 10.04.2023 r. to the following address:  
DOM KULTURY W RYBNIKU-BOGUSZOWICACH
Plac Pokoju 1 44-253 RYBNIK, POLAND with the inscription SCENTS OF LIFE

The winners will be informed about the results of the Competition by phone or e-mail.
The list of winners and authors of works qualified to the post-Competition exhibition will be published on the website www.dkboguszowice.pl

The official announcement of the Competition results and opening will be held on April 21, 2023.
We invite you!
Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach
Originator: Barbara Szulik

PRZYJACIELE I PARTNERZY

Back to top