Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego

Data publikacji strony internetowej: 06.12.2020

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona powstała zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, ADA & Section 508.

Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 06.12.2020.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Aleksander Gortat, adres poczty elektronicznej dkboguszowice@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 4252016. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia żądania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Dom Kultury w Rybniku-Boguszowicach , Plac Pokoju 1

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście główne od strony Placu Pokoju, wyposażone w rampę (podjazd dla wózków), drzwi nie są wyposażone w samozamykacz.

Kasa znajduje się po lewej stronie wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępne są hol dolny, sala lustrzana i kameralna oraz widownia (przy użyciu schodołaza) znajdujące się na parterze. Pomieszczenia na wyższych poziomach nie są dostępne dla klientów na wózkach.

Toaleta znajdująca się na parterze budynku jest dostosowana i dostępna dla osób niepełnosprawnych. Toalety na wyższych poziomach nie są dostępne dla klientów na wózkach.

Przed budynkiem jest wydzielone specjalne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych, za wyjątkiem sali widowiskowej na czas imprez, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na terenie budynku brak jest pętli indukcyjnej.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Domu Kultury w Rybniku-Boguszowicach nie ma możliwości załatwienia spraw w języku migowym przez osoby niesłyszące i słabosłyszące.

Kontakt: email: dkboguszowice@gmail.com

Exit mobile version